Regulamin szkoleń

Organizatorem kursów, szkoleń, warsztatów i wykładów jest firma Orkiszowe Pola Dorota Łapa
60-461 Poznań, ul. Boya - Żeleńskiego 18 NIP 781 153 87 83 REGON 301667731

Z siedzibą Centrum Naturalnego Odżywiania i Terapii ORKISZOWE POLA
EKOSKLEP, sala WARSZTATOWO-WYKŁADOWA, Gabinety SPECJALISTYCZNE
ul. Strzeszyńska 76, 60-479 Poznań

1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

2. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto. Orkiszowe Pola są Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisane do rejestru pod numerem 6/2013 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

5. Najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności (w sytuacji, kiedy wpłata była zaliczką na szkolenie/kurs). W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.

6. W przypadku szkoleń/kursów weekendowych informacja dotycząca potwierdzenia/odwołania zostanie wysłana 8 dni przed planowanym rozpoczęciem.

7. Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w szkoleniu (nie dotyczy szkoleń weekendowych) mogą Państwo dokonać przed otrzymaniem „potwierdzenia udziału w szkoleniu”. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna).

8. Odwołanie zgłoszenia na warsztat/kurs czy szkolenie weekendowe po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

9. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Orkiszowe Pola.

10. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

11. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail.

12. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana pocztą tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej lub paragon.

13. Wpłaty należy dokonać na konto Orkiszowe Pola Dorota Łapa, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i korzystając z funkcji Przelewy 24. W tytule przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko i nazwę kursu.

14. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

16. W przypadku kursów weekendowych uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu MEN.

17. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

18. Zasady składania reklamacji: 
a) reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy warsztaty@orkiszowepola.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
b) reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
c) reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), nazwę i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
d) powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Orkiszowe Pola,
e) reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Orkiszowe Pola mają roszczenia finansowe.

19. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Orkiszowe Pola Dorota Łapa, ul. Boya-Żeleńskiego 18, 60-461 Poznań. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.