Regulamin szkoleń

Organizatorem kursów, szkoleń, warsztatów i webinarów jest firma Orkiszowe Pola Dorota Łapa
60-461 Poznań, ul. Boya - Żeleńskiego 18 NIP 781 153 87 83 REGON 301667731

Z siedzibą Centrum Naturalnego Odżywiania i Terapii ORKISZOWE POLA
EKOSKLEP, sala WARSZTATOWO-WYKŁADOWA, Gabinety SPECJALISTYCZNE
ul. Strzeszyńska 76, 60-479 Poznań

1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

2. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto. Orkiszowe Pola są Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisane do rejestru pod numerem 6/2013 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

5. Po dokonaniu zakupu wybranego kursu, na podany adres e-mail zostaną przesłane automatyczne potwierdzenie.  W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.

6. W przypadku szkoleń/kursów stacjonarnych dodatkowo organizator będzie przesyłał dodatkowe  informacje organizacyjne na podany przez uczestnika adres mailowy. 

7. W przypadku kursów/warsztatów stacjonarnych Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia, w przypadku niewystarczającej ilości uczestników lub też realizacji przepisów związanych z reżimem sanitarnym lub też innych niezależnych od Organizatara przyczyn.  W takiej sytuacji Organizator poinformuje uczestników najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia i  zaproponuje inny termin dla realizacji usługi.

8. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie/szkoleniu/warsztacie w terminie:

  • dłuższym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia kurstu uczestnik ponosi 50% kosztów kursu
  • krótszym niż 14 dni uczestnik ponosi 100% kosztów udziału.

Uczestnik może w swoje miejsce zaproponować udział innej osoby.

9. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

10. Uczestnik kursu, który dokonuje zakupu kursu/szkolenia/ warsztatu na podstawie faktury Vat, zobowiązany jest zaznaczyć potrzebę uzyskania dokumentu poprzez odznaczenie tego na formularzu rezerwacyjnym.

11. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana na wskazany adres e-mail.  

12. Wpłaty należy dokonać na konto Orkiszowe Pola Dorota Łapa, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i korzystając z funkcji Przelewy 24. W tytule przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko i nazwę kursu.

13. W przypadku kursów weekendowych uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu.

14. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

15. Zasady składania reklamacji: 
a) reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy warsztaty@orkiszowepola.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
b) reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
d) powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Orkiszowe Pola,
e) reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Orkiszowe Pola mają roszczenia finansowe.

16. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Orkiszowe Pola Dorota Łapa, ul. Boya-Żeleńskiego 18, 60-461 Poznań. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.